Văn bản pháp luật

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-—- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ...

Read More »

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ...

Read More »

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CHUẨN DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ ...

Read More »

Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/08/2010 quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 16/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn ...

Read More »

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ...

Read More »

Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/03/2015 ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạc, kế hoạch sử dụng đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ Luật Đất ...

Read More »

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ ...

Read More »

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/04/2013 quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 04/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam