Văn bản pháp luật

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình. ...

Read More »

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Mẫu TP/CN-2011/CN.06          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ___________________                                                     TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI  PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI                 1. Ông:          Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Read More »

Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Ảnh 4 x 6 cm  Photograph 4×6 cm   Independence-Freedom -Happiness Ảnh 4 x 6 cm Photograph 4×6 cm     ______________________________   ĐƠN XIN NHẬN ĐÍCH DANH TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI[1]   APPLICATION FOR VIETNAMESE IDENTIFIED ...

Read More »

Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011

BỘ TƯ PHÁP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2014/TT-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH ...

Read More »

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 12/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011   THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG BIỂU MẪU NUÔI CON NUÔI Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày ...

Read More »

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 19/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 ...

Read More »

Luật nuôi con nuôi năm 2010

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo ...

Read More »

Luật đất đai 2003

  LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ ...

Read More »

Pháp lệnh thừa kế

PHÁP LỆNH THỪA KẾ Để bảo hộ quyền thừa kế của công dân; Căn cứ vào Điều 27 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp lệnh này quy định quyền thừa kế của công dân.   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quyền thừa kế của công dân Công ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam