Quyết định

Quyết định số 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14/12/2011 về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 703/QĐ-TCQLĐĐ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam