Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Ảnh 4 x 6 cm

 Photograph 4×6 cm

 

Independence-Freedom -Happiness

Ảnh 4 x 6 cm

Photograph 4×6 cm

 

 

______________________________

 

ĐƠN XIN NHẬN ĐÍCH DANH TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI[1]

 

APPLICATION FOR VIETNAMESE IDENTIFIED CHILD ADOPTION1

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 To:  Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

 

 Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

   
Nơi sinh/Place of birth    
Quốc tịch/Nationality    
Nghề nghiệp/Occupation

 

   
Nơi thường trú

Permanent residence

   
Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

   
Nơi cấp/Place of issue

 

   
Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

   
Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

   
Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

 
Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adopted child    

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

 

Họ và tên/Full name:…………………………………………………………………………………  Giới tính/Sex: ………..

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ……………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh/Place of birth: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc/Ethnic group: ………………………………………………. Quốc tịch/Nationality: ……………………………………..

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Place of permanent registration……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đang cư trú/ The child is living at:

* Gia đình/Family:

 

Ông/Mr.

/Mrs.

Họ và tên/Full name    
Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

   
Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

   
Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

   
Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adopted child    

 

  * Cơ sở nuôi dưỡng/Institution[2]: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

 If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nurture and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable laws. In addition, we/I commit to send to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing the report on the development of our/my adopted child (with the photographs) every 6 months within three years from the day of delivery anh receipt.

 

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to propose the Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to examine and approve our/my request.

 

 

………………, ngày…………………… tháng ………….. năm………..

                                                 …………………………, on……………………………………………………………..

ÔNG /Mr.                                    BÀ/Mrs.

 (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                      (Signature and full name)                      (Signature and full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Dùng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi, hoặc người nước ngoài làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời hạn ít nhất 01 năm nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, hoặc nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ Tư pháp / In case Vietnamese child is adopted by his/her step – mother or step – father, or by maternal or  paternal uncles/aunts, or by a foreigner who has been working and living in Vietnam for at least 01 year, or in case of adopting disable children, children with dangerous disease under paragraph 3 Article 3 Circular No. 15 /2014/TT-BTP dated May 20, 2014 of Ministry of Justice.

 

[2] Ghi rõ tên  và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/Full name and address of  Institution.tải xuống (03)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam