Mẫu di chúc chung vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Tôi là                    : ……………………………………………..

Sinh năm     : ……………………………………………..

CMND số    : …………………………………… ngày cấp: …………………………………….

Nơi cấp       : Công an …………………………………………………………………………….

Và vợ/chồng là:

: …………………………………………………………………………..

Sinh năm   : ………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………….., ngày cấp: …………………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi có cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

Hôm nay, ngày …. tháng ………. năm 2015, tại …………………………, Chúng tôi đang trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, sức khoẻ tốt, chung tôi lập di chúc chung này để lại di sản cho con và tuyên bố toàn bộ nội dung di chúc của chúng tôi cụ thể như sau:

1/ Các con và di sản thừa kế

– Chúng tôi có ……… (………..) người con chung là: Ông/bà …………….. (sinh năm: …………), ông/bà …………………… (sinh năm: …….).

– Chúng tôi có một ngôi nhà và đất tại ……………………………………. theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND ……….. cấp ngày ………….., hồ sơ gốc số: ………………….. Nhà đất này có đặc điểm như sau:

a/ Nhà ở:

– Địa chỉ: ……………………………………………..

– Tổng diện tích sử dụng: ……………….m2 (…………………………… mét vuông)

– Diện tích xây dựng: …………………. m2 (…………………………….. mét vuông)

– Kết cấu nhà: …………………………….

– Số tầng: …………………..

b/ Đất ở:

– Thửa đất số: ………………………

– Tờ bản đồ số: ……………………

– Diện tích: …………………………. m2 (……………………………. mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

+ Riêng: ………………………… m2 (……………………………………… mét vuông)

+ Chung: ………………. m2 (…………………….. mét vuông)

 (Sau đây gọi tắt là Bất động sản)

Các tài sản khác gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ Phân chia di sản:

Chúng tôi tự nguyện lập bản di chúc này để phân chia Bất động sản nêu trên như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Về tài sản khác: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi lập di chúc này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, bản di chúc có ….. trang, được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 tải xuống (20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam