Mẫu di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày      tháng     năm                  , vào lúc       giờ       phút, tại  ……………… …………………………………………………………………………………………….

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:

CMTND số                                        Nơi cấp:                                 Ngày cấp

HKTT:

Chỗ ở hiện tại

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………………..

……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

Sinh Ngày:

CMTND số                                        Nơi cấp:                                 Ngày cấp

HKTT:

Chỗ ở hiện tại

sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi

rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:

CMTND số                                        Nơi cấp:                                 Ngày cấp

HKTT:

Chỗ ở hiện tại

2. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:

CMTND số                                        Nơi cấp:                                 Ngày cấp

HKTT:

Chỗ ở hiện tại

 

Hai nhân chứng kể trên là do  tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế  theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên  quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi  dân sự.

 

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng

theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

 

………………….., ngày … tháng … năm ……

            Nhân chứng 1                           Nhân chứng 2                Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)            (Ký và ghi rõ họ và tên)      (Ký và ghi rõ họ và tên) tải xuống (18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam