Quyết định số 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14/12/2011 về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*